Bases de la convocatòria

I. La Fundació Guillem Cifre de Colonya convoca la quarantena edició del Premi de Narrativa Infantil i Juvenil “Guillem Cifre de Colonya”, en llengua catalana, destinat a premiar una novel·la de tema lliure per servir de lectura a infants i joves de 8 a 14 anys d’edat.

II. Podran concórrer al Premi tots els autors que ho desitgin, sempre que l’obra estigui escrita en català i sigui inèdita.

III. Els escriptors que vulguin participar-hi hauran d’enviar els seus originals, escrits en llengua catalana, d’una extensió entre 60 i 80 fulls, en format PDF (no s’acceptaran altres formats) a través de correu electrònic a: premiguillemcifre@colonya.es, abans del pròxim dia 30 d'abril de 2021.

IV. Les obres que participin al concurs podran presentar-se amb les dades de l’autor (indicant nom, cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon) o sota pseudònim, indicant en aquest cas, així mateix, un telèfon de contacte.

V. Els membres del Jurat són: Sebastià Bennasar, Pere Martí, Sara Moyano i Miquel Rayó.

VI. El veredicte es farà públic en el transcurs d’un acte literari, la data i el programa del qual s’anunciaran oportunament.

VII. Un cop resolt el veredicte del jurat, els originals rebuts seran esborrats.

VIII. L’obra guanyadora del Premi Guillem Cifre de Colonya serà publicada per Editorial Barcanova.

IX. La quantia del Premi serà de 7.000 euros, quantitat que es lliurarà en concepte d’avançament dels drets d’autor. L'obra guanyadora serà publicada per Editorial Barcanova mitjançant l'oportú contracte d'edició formalitzat entre l'autor i l'esmentada editorial. La Fundació Guillem Cifre de Colonya no mantindrà cap tipus de vincle legal amb l'autor pel que fa a drets d'edició i comercialització de l'obra guanyadora.

X. La presentació d’originals a aquest Premi suposa la plena acceptació de les bases. En qualsevol cas, la Fundació Guillem Cifre de Colonya resoldrà les circumstàncies no previstes en aquestes.

XI. En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de Dades Personals, informem als autors participants del següent:

Responsable: el responsable del tractament de les seves dades personals és la Fundació Guillem Cifre de Colonya.

Finalitat: les dades personals només es tractaran per gestionar la participació dels aspirants al Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifre de Colonya.

Legitimació: basada en l’Interès legítim i consentiment de l’interessat.

Destinataris: les dades personals de l’autor guanyador se cediran a Editorial Barcanova per a la publicació de l’obra guanyadora del Premi.

Drets: Com a titular de les dades, teniu dret a accedir, actualitzar, rectificar i suprimir les vostres dades personals, com també a dirigir-vos a: Fundació Guillem Cifre de Colonya, Plaça Major, 7, 07460 Pollença o a contactar-hi mitjançant el correu electrònic dpo_caixa@colonya.es. Cal que adjunteu una còpia del vostre DNI.

Termini de conservació: Un cop finalitzada aquesta convocatòria, les vostres dades personals facilitades seran cancel·lades.