En aquest article hi trobaràs:

  • La inclusió a l’aula des del preàmbul de la nova ordenació
  • La inclusió como a principi i fi de l’educació
  • L’equitat educativa

La inclusió a l’aula des del preàmbul de la nova Ordenació educativa

Des del preàmbul de la LOMLOE es proposa como a objectiu “proporcionar una educació de qualitat per tota la ciutadania”. Assolir-lo implica desenvolupar un model d’ensenyament basat en els principis de qualitat i equitat, en el que tots els membres de la comunitat educativa col·laborin per a que tot l’alumnat tingui garanties d’èxit en l’educació, per mitjà de la millora dels centres educatius i la personalització del procés d’ensenyament-aprenentatge.

La inclusió educativa construeix una escola per a tots i totes sense exercir la discriminació per cap raó i posa especial atenció als grups de major risc como l’alumnat amb necessitats especials, però sense limitar-se a aquests.

La inclusió com a principi i fi de l’educació

4 de los mejores sistemas educativos según la OCDE 2

Les modificacions dels principis educatius en la nova ordenació afegeixen condicions més detallades sobre les que dirigir las actuacions de inclusió a l’aula:

• La qualitat de l'educació per a tot l'alumnat, sense que es produeixi una discriminació per raó de naixement, sexe, origen racial, ètnic o geogràfic, discapacitat, edat, malaltia, religió o creences, orientació o identitat sexuals, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

• L'equitat, que garanteixi la igualtat d'oportunitats per al desenvolupament ple de la personalitat, posant especial atenció a les desigualtats entre tota mena de persones, i totes aquelles derivades de qualsevol tipus de discapacitat.

• L'educació per a la convivència, el respecte, la prevenció de conflictes i la resolució pacífica dels mateixos, a fi d'ajudar l'alumnat a reconèixer tota forma de maltractament, abús sexual, violència o discriminació i reaccionar-hi.

• El desenvolupament de la igualtat de drets, deures i oportunitats, respecte a la diversitat afectivosexual i familiar, el foment de la igualtat efectiva i la prevenció de la violència de gènere.

L'única finalitat en educació relacionada amb la inclusió a l'aula que ha patit modificacions és: “l'educació en el respecte als drets i les llibertats fonamentals, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i en la igualtat de tracte i no discriminació de les persones per raó de naixement, origen racial o ètnic, religió, convicció, edat, de discapacitat, orientació o identitat sexual, malaltia, o qualsevol altra condició o circumstància”.

L'organització dels ensenyaments i l'aprenentatge al llarg de la vida

En relació amb l'organització de l'ensenyament bàsic (Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Cicles Formatius de Grau Bàsic) s'adopta l'educació inclusiva com a principi fonamental per atendre la diversitat de les necessitats de tot l'alumnat, tant dels qui presenten dificultats com els que tenen més capacitat i motivació per a l'aprenentatge.

Durant aquesta etapa i davant d'aquesta diversitat s'adoptaran les mesures organitzatives, metodològiques i curriculars pertinents, d'acord amb els principis del disseny universal d'aprenentatge (DUI), garantint els drets de la infància i facilitant l'accés als suports que requereixi l'alumnat.

A més, s'especifica que el currículum en cap cas no podrà suposar una barrera que generi abandonament escolar o impedeixi l'accés i el gaudi del dret a l'educació.

En definitiva, que el currículum ha de ser prou flexible per personalitzar-lo en funció del context social del centre educatiu, els diferents estils d’aprenentatge de l’alumnat o les condicions personals de professorat i alumnat.

L'equitat educativa segons la nova ordenació educativa

teacher 05

La LOMLOE dedica íntegrament el títol II a l'Equitat a l'Educació, incorporant tots els aspectes relatius a la inclusió a l'aula. La primera modificació la trobem a la definició d'Alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu.

La nova ordenació fa èmfasi en la disposició dels recursos necessaris per a la detecció precoç per professionals especialitzats de les NEE temporals o permanents. Així mateix, l’orientació del règim d’escolarització (ordinari, ordinari amb suports, educació especial o escolarització combinada) que asseguri la continuïtat, la progressió i la inclusió.

La nova ordenació educativa proposa diferents mesures d’atenció a la diversitat adreçades a les NEE, entre les novetats s’incorpora la possibilitat de romandre un curs addicional, quan les circumstàncies personals de l’alumnat ho aconsellin.

Com hem dit anteriorment, inclusió educativa és un terme que va més enllà dels límits de la discapacitat. Per aquesta raó, la LOMLOE incorpora “l'equitat i la compensació de les desigualtats en educació”, exposant el deure de les Administracions públiques de desenvolupar accions dirigides a les persones, grups, entorns socials i àmbits territorials que es troben en situació de vulnerabilitat socioeducativa i cultural per tal que puguin accedir a una educació inclusiva, en igualtat de condicions que els altres.

En aquest sentit, es fa explícita la necessitat de posar en marxa actuacions preventives i compensatòries que assegurin l'accés i la permanència a l'escolarització de l'alumnat en condicions de vulnerabilitat socioeducativa i cultural. Així mateix, s’indica la necessitat de desenvolupar una oferta educativa extraescolar i de lleure educatiu dirigits als centres educatius o zones geogràfiques on existeixi aquest tipus d’alumnat. A més, de les accions d’acompanyament destinades a alumnat i famílies concretes.

Quant a les zones rurals, es fa explícita la necessitat de considerar les peculiaritats de l'entorn educatiu i la necessitat d'afavorir la permanència de l'alumnat al sistema educatiu més enllà de l'ensenyament bàsic. Es garantirà l’accés de tot l’alumnat a un lloc escolar gratuït al municipi o zona d’escolarització establerta, es planificarà el transport escolar minimitzant el temps de desplaçament. Es dotarà els centres educatius dels recursos personals, materials i econòmics necessaris per assegurar la qualitat de l’educació d’aquest alumnat.

En conclusió, la nova Ordenació Educativa assegura l'accés a l'educació de tot l'alumnat independentment de les condicions personals i/o socials, seguint els principis de participació, inclusió, no discriminació, no segregació i igualtat efectiva.